Privacyverklaring

Meesruimtop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Meesruimtop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Contactgegevens
Meesruimtop, Zwanenburgplantsoen 8, 2012 GT Haarlem, 06-30684423.
Meesruimtop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder treft u een overzicht aan van persoonsgegevens die Meesruimtop verwerkt;

Persoonsgegevens
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Alleen indien u informatie hierover zelf verstrekt en deze informatie relevant is in het kader van de begeleiding.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
– Het leveren van diensten
– Het opnemen van contact indien die nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het afhandelen van betalingen.
– Het verwerken van persoonsgegevens als er een wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Meesruimtop maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Meesruimtop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar bedrijfsadministratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Meesruimtop verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Meesruimtop gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Cloud
Meesruimtop kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Meesruimtop door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillend locaties over de hele wereld. Meesruimtop heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meesruimtop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Meesruimtop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dit privacybeleid kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Carolijn Mees,
Meesruimtop

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 04-01-2021